Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd diwethaf: (28.10.19)

North Wales Training ("ni" neu "ein") sy’n rhedeg safle www.nwtraining.co.uk (y "Safle"). Mae’r dudalen hon yn eich hysbysu am ein polisïau yn ymwneud â chasglu, defnyddio a datgelu Gwybodaeth Bersonol a dderbynnir ganddon ni gan ddefnyddwyr y Safle.

Defyddiwn eich Gwybodaeth Bersonol dim ond er mwyn darparu a gwella’r Safle.Trwy ddefnyddio’r Safle, rydych yn cytuno i wybodaeth gael ei chasglu a’i defnyddio yn unol â’r polisi hwn.

CASGLU A DEFNYDDIO GWYBODAETH

Wrth ddefnyddio ein Safle, mae’n bosib inni ofyn ichi ddarparu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy bersonol y gellir ei defnyddio i gysylltu â chi neu eich adnabod. Fe all gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, eich enw (“Gwybodaeth Bersonol ").

DATA LOG

Fel llawer o weithredwyr safleoedd, rydyn ni’n casglu gwybodaeth mae eich porwr yn ei anfon pryd bynnag y byddwch yn ymweld â’n Safle ("Data Log").

Fe all y Data Log hwn gynnwys gwybodaeth megis cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich cyfrifiadur (“IP”), math o borwr, fersiwn y porwr, tudalennau ein Safle rydych yn ymweld â nhw, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny ac ystadegau eraill.

Yn ychwanegol, mae’n bosib y byddwn yn defnyddio gwasanaethau trydydd parti megis Google Analytics, sy’n casglu, monitro a dadansoddi hyn. Rhestrir pob trydydd parti isod:

Google Analytics – Y gwasanaeth dadansoddi’r we a gynigir gan Google, Inc. (“Google”), i ddadansoddi sut y defnyddir ein Gwefan. Mae’r gwasanaeth hwn yn defnyddio cwcis sy’n cynhyrchu gwybodaeth ar eich defnydd o’n Gwefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP), a gesglir gan Google ar furf anhysbys. Dydy analluogi’r cwcis trydydd parti hyn ddim yn effeithio ar y Wefan. Defnyddir y cwcis hyn i gsaglu gwybodaeth am y ffordd mae ymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Defnyddiwn yr wybodaeth i lunio adroddiadau a’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf anhysbys, gan gynnwys y nifer o ymwelwyr i’r wefan, o le mae’r ymwelwyr wedi dod i’r wefan a’r tudalennau y buon nhw’n ymweld â nhw

Google ReCaptcha – Defnyddir hwn i ddadansoddi a diogelu’r wefan rhag unrhyw sbam maleisus.

CYFATHREBU

Rydyn ni ond yn storio eich data defnyddiwr os ydych yn anfon neges trwy’r wefan.

CWCIS

Ffeiliau gyda swm bach o ddata ydy cwcis, a all gynnwys dynodydd unigryw anhysbys. Anfonir cwcis at eich porwr o wefan a’u storio ar ddisg caled eich cyfrifiadur.

Fel llawer gwefan, defnyddiwn “cwcis” i gasglu gwybodaeth. Medrwch gyfarwyddo eich porwr i wrtjhod pob cwci neu i nodi pan fo cwci’n cael ei anfon. Fodd bynnag, os nad ydych yn derbyn cwcis, mae’n bosib na fyddwch yn medru defnyddio rhai rhannau o’n Safle.

Cwcis Sesiwn (Cwcis Technegol): Mae defnydd y rhain wedi’u cyfyngu i anfon dyfeisiau adnabod sesiynau (rhifau ar hap a gynhyrchir gan y gweinydd) sy’n angenrheidiol i bori Gwefan yn ddiogel ac effeithiol. Dydyn nhw ddim yn cael eu storio’n barhaol ar gyfrifiadur y defnyddiwr ac yn cael eu dileu wrth gau’r porwr. Yn benodol, mae defnydd cwcis sesiwn yn anelu at sicrhau diogelwch a gwella’r gwasanaeth a gynigir; a

Cwcis Dadansoddi: rydyn ni’n defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we a gynigir gan Google, Inc. (“Google”) i ddadansoddi’r defnydd a wneir o’n Gwefan. Mae’r gwasanaeth hwn yn defnyddio cwcis sy’n cynhyrchu gwybodaeth am eich defnydd o’n Gwefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP), a gesglir gan Google ar ffurf anhysbys. Dydy analluogi’r cwcis trydydd parti hyn ddim yn effeithio ar ddefnydd o’r Wefan;

DIOGELWCH

Mae diogelwch eich Gwybodaeth Bersonol yn bwysig inni, ond cofiwch nad oes unthyw ddull o drosglwyddo dros y Rhyngrwyd, na dull o stori electronig, yn 100% ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio ffyrdd sy’n fasnachol dderbyniol i ddiogelu eich Gwybodaeth Bersonol, fedrwn ni ddim gwarantu ei fod yn gwbl ddiogel.

NEWIDIADAU I’R POLISI PREIFATRWYDD HWN

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn mewn grym ers (28.10.19) a bydd yn aros felly, heblaw am unrhyw newidiadau yn ei ddarpariaethau yn y dyfodol, a ddaw yn weithredol yn syth wedi iddo gael ei bostio ar y dudalen hon.

Cadwn yr hawl i ddiweddaru neu newid ein Polisi Preifatrwydd ar unrhyw adeg ac fe ddylech wirio’r Polisi Preifatrwydd hwn o dro i dro. Bydd y ffaith eich bod yn parhau i ddefnyddio’r Gwasanaeth wedi inni bostio unrhyw addasiadau i’r Polisi Preifatrwydd ar y dudalen hon yn gydnabyddiaeth ganddoch chi o’r newidiadau a’ch cydsyniad i gadw at a chael eich rhwymo gan y Polisi Preifatrwydd a addaswyd.

Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau materol i’r Polisi Preifatrwydd hwn, fe wnawn ni eich hysbysu trwy’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd inni, neu trwy osod hysbysiad amlwg ar ein gwefan.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.