Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Ein Stori

Cefnogi pobl Gogledd Cymru gyda gyrfaoedd a chyfleoedd i ddatblygu am fwy na 30 mlynedd a dim ond megis dechrau ydyn ni.

SUT DDECHREUODD HYN I GYD

Sefydlwyd: 1af Ebrill 1983

Ym 1983, pan oedd diweithdra ar ei waethaf, daeth grŵp o ddynion busnes lleol at ei gilydd. Eu gweledigaeth? Creu sefydliad a fyddai’n galluogi pobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau a fyddai eu hangen arnyn nhw yn y dyfodol i gael gwaith a llunio gyrfaoedd llwyddiannus, tra’n cyfrannu at les cymuned.

Daeth y corff hwn i fod dan yr enw Hyfforddiant Gogledd Cymru, gan dyfu’n raddol wrth ymateb i heriau cyflogaeth lleol. Bu’n adeiladu cydberthynas gref gyda phartneriaid yn y sectorau preifat a chyhoeddus a meithrin gwybodaeth arbenigol yn y sgiliau allweddol roedd eu hangen ar bobl yr ardal i fod yn llwyddiannus mewn gweithle modern.

Wedi ffurfio partneriaeth waith eisoes gyda Choleg Llandrillo a Hyfforddiant Arfon Dwyfor, roedd hi’n naturiol i Hyfforddiant Gogledd Cymru bartneru gyda’r sefydliad egin ambarél, Grŵp Llandrillo Menai (GLlM) pan sefydlwyd hwn yn 2012. Mae’r ffaith i’r Grŵp - y darparwr addysg mwyaf yng Nghymru - benderfynu derbyn North Wales Training yn llawn yn 2018, yn brawf o’r enw da roedd Hyfforddiant Gogledd Cymru wedi ennill iddo’i hun.

Dros 38 o flynyddoedd, mae’r cwmni wedi codi disgwyliadau miloedd o bobl a busnesau eu hunain ac mewn partneriaeth â phrif ddarparwyr addysg, gan sicrhau bod yn gyfredol bob amser. Mae’n tynnu ar ei dreftadaeth gyfoethog a’r cyfoeth o brofiad i gynnig ystod gynhwysfawr o raglenni arloesol, hyfforddiant a chyfleoedd gwaith o’r radd flaenaf. Wrth inni osod ein golygon ar ddegawd heriol arall, mae staff Hyfforddiant Gogledd Cymru yn parhau i weithio’n ddiflino tuag at nod gweledigaeth y cwmni, sef “y bydd ein holl ddysgwyr yn llwyddo."

Dwi’n wirioneddol hapus gyda’r gwasanaeth a ddarparwyd gan Hyfforddiant Gogledd Cymru i ATS dros y 3 blynedd ddiwethaf. Rydyn ni wedi recriwtio nifer o bobl ifanc o’r Rhaglen Hyfforddeiaeth.

Mae’r gwasanaeth yn ffantastig ac mae Donna, yn enwedig, wedi bod o help mawr. Dwi’n hapus iawn i barhau i ddefnyddio Hyfforddiant Gogledd Cymru yn y dyfodol a hoffwn ddiolch iddyn nhw am eu cefnogaeth barhaus!
Anthony Beach - ATS Euromaster
Mae ei hyder wedi tyfu’n aruthrol ers iddi ddechrau a chwblhau ei diploma Lefel 3. Mae cael y cyfle i fod yn oruchwyliwr ac i gwblhau ei hyfforddiant Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi gwneud gwahaniaeth anferth iddi.

Dwi’n grediniol mai oherwydd bod ganddi aseswr gwych sydd wedi ei galluogi i ddangos ei llawn botensial. Marciau llawn i bawb sy’n rhan - mae hi’n bleser bob amser delio hefo Hyfforddiant Gogledd Cymru.
Rhian Humphreys - Seashells Care