Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Lansio gwefan Cymru!!

Wedi Postio: 03.06.2021

A all ein gwefan Cymraeg newydd siarad ar ran pawb rydyn ni’n eu gwasanaethu yng Nghymru?

Wnaethoch chi sylwi pa air oedd ar goll o ben baner ein gwefan newydd yn gynharach eleni? Cymraeg. Ie, mae’n dda ganddon ni gyhoeddi fod ein gwefan newydd hefyd yn Gymraeg erbyn hyn. Pob. Un. Gair. Ohoni. Mae’n cyfateb air am air. A dyna fydd ein bwriad o hyn ymlaen.

Mae hon yn garreg filltir bwysig inni, felly ymunwch â ni i’w ddathlu. Mae’n cyfleu pwy ydyn ni fel cwmni a gobeithio, pwy ydych chi, y bobl rydyn ni’n eu gwasanaethu.

Gan fod cyfieithu’r wefan i’r Gymraeg yn golygu llawer mwy i ni na dim ond mater o ddilyn trefn. Rydyn ni’n gwerthfawrogi fod meddu ar iaith gynhenid yn ffordd unigryw a gwerthfawr i grŵp ethnig fynegi a chadw eu hunaniaeth. Yn enwedig grŵp sy’n leiafrif, fel y mae’r Cymry, wedi’u cysylltu at deyrnas o dair cenedl arall, sy’n cyfannu 64 miliwn o bobl eraill sy’n bennaf yn siarad dim ond Saesneg. "Cenedl heb iaith, cenedl heb galon", fel dywed yr hen ddihareb.

Mae hynny’n canu cloch gyda ni. Dyma’n hethos ni. Dyma’n hunaniaeth ni. Wedi’r cyfan, rydyn ni’n gwmni o Gymru sydd wedi bod ar fynd ers 38 o flynyddoedd. Fe wyddon ni’n iawn sut beth ydy bod yn sbrigyn lleiafrifol, yn herio’r drefn a chanfod ffyrdd didwyll o wneud newidiadau er gwell. Yn gwneud yr ymdrech ychwanegol ar ran y bobl, y busnesau a’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu. Nid o reidrwydd oherwydd mae dyna’r hyn sy’n cael ei argymell, ond oherwydd mai dyna’r peth iawn, hyd yn oed oes nad ydy hynny’n plesio rhai. Mae hynny’n cynnwys darparu’n gwasanaethau yn iaith y 29 y cant ohonoch chi sy’n siarad Cymraeg. Mae’n ddrwg ganddon ni fod hyn wedi bod cyhyd cyn cael ei wireddu.

Rydyn ni’n synhwyro fod hyrwyddo’n hiaith frodorol, sydd mor annwyl inni, yn gymorth inni siarad â phawb ohonon ni yng Nghymru, gan eich gynnwys chi (ni!), y rhai di-Gymraeg hefyd, diog fel ag yr ydyn ni fel mwyafrif, yn rhoi ein ffydd yn Google Translate.

Mae lansio’r wefan Gymraeg yn rhan fawr o daith ddigidol Hyfforddiant Gogledd Cymru. Wrth i ni barhau i dyfu, mae'n bwysig i ni ein bod yn rhannu popeth a wnawn yn ddwyieithog fel y gallwch ein dilyn ar y daith honno.
GARETH JAMES - RHEOLWR GYFARWYDDWR

Wyddoch chi, o fewn y naw mlynedd ddiwethaf yn unig, fod nifer y siaradwyr Cymraeg wedi neidio o 562,016 (19 y cant) yn 2011 i 883,600 (29 y cant) yn 2020? Mae bod yn ddwyieithog, nid yn unig yn cyfoethogi hunaniaeth diwylliannol, ond yn cynnig llu o fanteision eraill. Er enghraifft, mae ymchwil yn dangos ei fod yn cryfhau gallu gwybyddol, yn gwella’r cof a’r gallu i aml-dasgio, ac mae hefyd yn gysylltiedig â lefelau uwch o greadigrwydd a hyblygrwydd; mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Mae mwy o yrfaoedd yng Nghymru’n agored i’r Gymraeg a mwy o gyflogwyr yn awyddus i recriwtio staff sydd â’r gallu i weithio yn y ddwy iaith. A dewch inni fod yn onest, mae’r Gymraeg yn rodd fendigedig. Yn iaith sydd wedi goroesi am dros 1,500 mlynedd, hi oedd un o’r ieithoedd cyntaf ar yr ynysoedd hyn ac yn brydferth i’w chlywed. Mae iddi dreftadaeth. Pwy na fase’n dymuno cael mwy o siaradwyr Cymraeg yn eu cwmni?

Ydy, mae’r Gymraeg ar i fyny. Os ydych chi am ddatblygu sgiliau at y dyfodol (a dyna ydy’n nod ni), rhai sy’n helpu rhoi mantais cystadleuol ichi, gallai datblygu’n ddwyieithog fod yn bluen arall yn eich cap. Ac mae ganddon ni wefan newydd sbon yn y Gymraeg, ichi gael ei defnyddio i ymarfer eich sgiliau cyfieithu.

I fenter gymharol fach fel ninnau, roedd cyfieithu’r wefan yn dipyn o dasg. Felly, hoffwn gydnabod yn anrhydeddus gyfraniadau Adam Gough, (Tiwtor Ymgysylltu â’r Ieuenctid), am wneud y rhan fwyaf o waith caib a rhaw y prosiect hwn, Chris Miller (y Cyn-reolwr Masnachol), a fu’n gefn i Adam, i Lisa Newell (Ymgynghorydd Hyfforddiant), a fu’n helpu gyda’r cyfieithu, ac i bob aelod o’r tîm a gyfrannodd mewn unrhyw fodd i wireddu hyn. ‘Diolch yn fawr iawn’i bob un ohonoch chi.


Hyfforddiant Gogledd Cymru. Bellach ar gael yn Gymraeg. Yn ymrwymo’n llawn i’ch gwasanaethu chi, dim ots pa iaith rydych chi’n ei siarad.