Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Er mwyn cynhyrchu marathon o fusnes newydd, rydyn wedi recriwtio rhywun â thipyn o bedigri’n perthyn iddyn nhw.

Wedi Postio: 01.07.2021

Dywedodd Bob Hooey: “Os na gymrwch chi ofal o’ch cwsmer, mi wneith eich cystadleuwr.” Mae North Wales Training yn gwmni sy’n tyfu ar sail cryfder ein gofal o’n cwsmeriaid. Fe wyddon ni fod busnes da yn seiliedig ar ganfod sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill i’r cyflogwyr rydyn ni’n ceisio’u busnes a diogelu’r berthynas honno am flynyddoedd i ddod.

Mae gofalu am gwsmeriaid yn rhywbeth y gŵyr Chris Ellis, ein Rheolwr Gweithrediadau Gwerthiant newydd bopeth yn ei gylch. Treuliodd 12 mlynedd gyda Babcock, yn cynyddu eu cyfrifon hyfforddiant a phrentisiaethau i lefelau nas gwelwyd o’r blaen, trwy anrhydeddu egwyddor Hooey. Yn y rôl gyffrous hon, mae Chris yn cymryd cyfrifoldeb am bopeth sy’n ymwneud â’n gwerthiant a’n masnachu. Mae hyn yn cynnwys datblygu cyfleoedd busnes newydd, helpu adrannau’r cwmni i droi pob trywydd ac ymholiad yn werthiant, cynnal perthynas adeiladol gyda chleientiaid presennol, a rheoli presenoldeb wyneb y cwmni yn y byd marchnata a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Er gwaethaf wythnos o gyfarfodydd Teams, gwnaeth Chris amser i un bach arall er mwyn sôn am ei rôl newydd.

Fedrwch chi ddweud ychydig wrthyn ni amdanoch chi’ch hunan?

“Dwi’n 37 oed, yn briod, gyda dau o blant, yn byw yn Wrecsam ac yn mwynhau rhedeg traws gwlad.”

Mae’n ffit felly? “Dwi’n rhedeg 15-16 o filltiroedd pob penwythnos gyda chyfaill ac wedi cystadlu ym marathon Bryniau Llangollen eleni a’r llynedd. Dwi wedi cofrestru i redeg marathon Llwybr Yr Wyddfa ar Awst 22ain. Yn rhyfedd iawn, anrheg Sul y Tadau oedd hon!”

Beth sydd ynghlwm â’r swyddogaeth newydd?

“I arwain y tîm gwerthiant er mwyn inni gyrraedd ein targedau gwerthiant ar gyfer y busnes, gwerthu cynnyrch a gwasanaethau’r cwmni a gwneud y gorau o botensial ei chynigion presennol, a chreu cyfleoedd busnes newydd.”

Beth wnaeth eich ysgogi i ymgeisio?

“Roedd Babcock yn eithaf corfforaethol. Ro’n i wedi bod yno am 12 mlynedd ac yn teimlo mod i wedi gwneud cymaint ag oedd posib imi gyflawni, gan gymryd rhai sectorau i’r eithaf. Roeddwn am ymuno â darparwr hyfforddiant oedd â gweledigaeth o’u nod a sut i gyrraedd hynny, a’u helpu ar y daith honno. Roeddwn i hefyd yn awchu am ymuno â busnes llai a mynd i’r afael â rhannau nad oeddwn i wedi profi rhyw lawer o’r blaen, megis cyflogadwyedd. Mae North Wales Training ffitio’r disgrifiad hwnnw’n berffaith.”

Beth fuoch chi’n gwneud gynt?

“Fi oedd rheolwr hyfforddiant cenedlaethol Babcock. Fues i’n rheolwr tîm a oedd yn cynnwys aseswr, tiwtor tystysgrif technegol a recriwtiaid i anelu at gyrraedd lefel uchel o wasanaeth yn sectorau hamdden egnïol, arlwyo, rheolaeth a manwerthu. Prif rannau fy rôl oedd sicrhau busnes newydd a chynnal perthynas dda gyda chyfrifon cenedlaethol ledled Cymru.”

Sut ydych chi’n teimlo am gael eich penodi?

“Cyffrous iawn am y gobeithion o ddechrau o fan newydd a chreu model newydd. Ond hefyd ychydig yn nerfus, wedi treulio 12 mlynedd gydag un cwmni.”

Beth rydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

“Gweithio gyda grŵp profiadol o bobl gyda blynyddoedd o wybodaeth a phrofiad, cefnogi pob rhan o’r busnes i gyrraedd eu nodau, a chreu cyfleoedd newydd i’r cwmni a dysgwyr..” Dywedodd Chris ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at y “wefr a’r cyffro o gyfarfod â chyflogwyr newydd” a “chreu rhywbeth arbennig gyda phartneriaid busnes newydd” gan ei fod yn “mwynhau cyfarfod â phobl newydd a chyflenwi eu hanghenion.”

Beth fydd eich blaenoriaethau ar gyfer yr ychydig fisoedd nesaf?

“Wedi imi ganfod fy nhraed yn y cwmni a chyfarwyddo â’r tîm, y staff a’r ford o weithio, dwi’n awyddus i gyflwyno fy hun i gyflogwyr y cwmni a chreu cysylltiad a pherthynas â nhw. Wedyn, fe fydda i’n gweithio gyda fy nhîm i archwilio ffyrdd o greu cyfleoedd busnes newydd a chynyddu ein cynhyrchiant mewn perthynas â gwerthiant a marchnata.”

A beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf? “Cyrraedd y nodau gwerthiant ar gyfer Prentisiaethau a Restart ar draws yr holl sectorau. Datblygu a thyfu cyfleoedd busnes newydd mewn sectorau newydd. A datblygu perthynas gyda mwy o gyflogwyr.”

Gyda chynlluniau mentrus i dyfu’r busnes, roedd angen rhywun a oedd â’r gallu i fwrw’r maen i’r wal ac yn sicr, mae Chris yn sicr yn ateb yr angen hwnnw. O ystyried y milltiroedd mae’n ei redeg yn wythnosol, mae’n ymddangos y bydd ein cystadleuwyr yn cael eu gadael ‘mhell ar ôl.