Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Mae’r rhai sy’n dysgu’n gallu... mynd ymlaen i arwain y tîm.

Wedi Postio: 08.07.2021

Maen nhw’n deud fod y rhai sy’n gallu yn addysgu. Ond, waeth inni fod yn onest, dydy pawb sy’n addysgu ddim yn gallu. Yn enwedig pan fo rhai o’r myfyrwyr yn ddifater am werth addysg iddyn nhw. Wrth edrych nôl ar ddyddiau ysgol, fedrwn ni gofio sut rai oedd yr unigolion rheini. Ac fe wyddon ni mai dawn person arbennig oedd llwyddo’u cyrraedd a’u cymell i wneud yr hyn oedd orau iddyn nhw er gwaetha’r holl gicio ffyrnig yn erbyn y tresi.

Un o’r pobl arbennig hynny ydy Hayley Davies. Hyd at flwyddyn yn ôl (Gorffennaf), bu’n diwtor, yn un o ddeuddeg y Tîm Ymgysylltu ag Ieuenctid dan ofal Martin Craven, yn arwain pobl ifanc trwy hyfforddeiaethau y bydden nhw fel arall yn ddihid ohonyn nhw, ac ymlaen i ymestyn eu haddysg. Pan ofynnwyd i Martin weithio ar ambell brosiect am bedair wythnos, fe enwebodd Hayley i gamu i’w swydd. Aeth pedair wythnos yn wyth, wyth yn un ar bymtheg, tan bod Hayley’n sylweddoli ei bod wedi bod yn Reolwr Dros Dro Gweithrediadau Hyfforddeiaethau am ddeng mis.

Gyda phenodiad Martin i swydd Rheolwr Cwricwlwm a Dysgu, roedd ei gyn swydd bellach yn wag ac er ei bod hi’n gryn gamp i ddilyn rhywun o’i statws yntau, roedd Hayley’n hyderus y gallai lwyddo. Yn dilyn proses recriwtio gystadleuol, hi yn wir a gafodd y swydd. Fe gawson ni sgwrs byr gyda Hayley i ofyn beth oedd hyn yn ei olygu iddi ac am ei chynlluniau am y flwyddyn i ddod.

“Wrth reswm dwi wedi gwirioni! Fe wnes i simsanu rhyw fymryn yn ystod y cyfweliad a’r gwrandawiad, ond yn ffodus, fi gafodd y swydd.”
Hayley Davies - Youth Engagement Operations Manager

Beth a’i hysgogodd i ymgeisio?

“Wedi gofalu am y tîm am ddeng mis, roeddwn i’n meddwl mod i wedi magu digon o brofiad ac yn dod ymlaen yn iawn gyda’r tîm. Roeddwn i’n meddwl y baswn i’n gallu cyflawni’r swydd yn llwyddiannus.”

Sut mae hi’n teimlo am gael ei phenodi?

“Wrth reswm dwi wedi gwirioni! Fe wnes i simsanu rhyw fymryn yn ystod y cyfweliad a’r gwrandawiad, ond yn ffodus, fi gafodd y swydd.”

Beth mae hi’n edrych ‘mlaen ato fwyaf?

“Rydyn ni’n dod at amser prysura’r flwyddyn gyda myfyrwyr yn gadael ysgol ac yn ymuno â chyrsiau. Dwi’n edrych ymlaen at weithredu’n cynllun i’r gorau o’m gallu a rhoi fy sgiliau ar waith.”

Unrhyw beth fydd hi’n colli o’r swydd flaenorol?

“Fe fydda i’n colli gweithio’n agos â dysgwyr gan mod i wedi llwyddo i adeiladu perthynas dda gyda nhw ac roedd digon o hwyl i gael. Gwelir hyfforddeiaethau weithiau’n heriol oherwydd natur rhai o’r pobl ifanc sy’n cofrestru ond, ar y cyfan, maen nhw’n dda iawn. Dim ond cymorth i’w cyfeirio sydd angen arnyn nhw... a dyna’n union ydy’n swyddogaeth ni.”

Beth ydy blaenoriaethau Hayley ar gyfer yr ychydig fisoedd nesaf?

“Ar Orffennaf 5ed bydd criw newydd yn ymuno ar gyfer hyfforddiaethau ac ar Orffennaf 19eg, bydd ein cwrs ‘Summer Sorted’ yn dechrau. Mae gen i waith llunio’r rhaglenni gyda Martin Craven, Rheolwr Cwricwlwm a Dysgu.”

Mewn ymateb i’r cwestiwn am Summer Sorted, esboniodd Hayley mai cwrs ydy hwn sy’n cael ei redeg gan North Wales Training yn ystod gwyliau ysgol. Mae’n anelu at y dysgwyr mwyaf bregus hynny ym Mlwyddyn 11, sy’n gadael ysgol, gan geisio pontio’r cyfnod cyswllt rhwng gadael ysgol a mynd i goleg neu Chweched Dosbarth. Fel hyfforddeion, fe fydden nhw’n derbyn £30 yr wythnos a derbyn tiwtora, yn ogsytal â’r cyfle i fentro pethau am y tro cyntaf, fel gweithgareddau awyr agored. Llywodraeth Cymru sy’n ariannu hyn i gyd.

Os nad oedd hynny’n ddigon, mae Hayley wedi gorfod paratoi i ymgymryd â staff newydd ar gyfer dwy ganolfan y cwmni yn Llangefni a Chaernarfon, a fydd yn agor yn llawn amser o Fehefin 14eg. Ac erbyn diwedd y flwyddyn?

“Os yn bosib, fe hoffwn inni allu agor canolfan yn ne Gwynedd, gan ei bod yn ardal eang a da fyddai gallu cynyddu ein presenoldeb yno.”

O diwtor Hyfforddeiaethau i Reolwr Hyfforddiaethau, mae ymroddiad Hayley i’w galwedigaeth a’i thîm yn dangos, trwy North Wales Training, fod y rhai sy’n addysgu, yn ‘gallu’.