Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Croeso North Wales Training, ein Partneriaid Ymgysylltiol Corfforaethol newydd.

Wedi Postio: 28.06.2021

Croeso North Wales Training, ein Partneriaid Ymgysylltiol Corfforaethol newydd.

Mae’n bleser gan IEP gyhoeddi fod North Wales Training wedi ymuno ag IEP fel ein Partneriaid Ymgysylltiol Corfforaethol diweddaraf.

North Wales Training ydy prif ddarparwyr hyfforddiant a phrentisiaethau gogledd Cymru ac yn is-gwmni Grŵp Llandrillo Menai, darparwr addysg mwyaf Cymru. Fe’i sefydlwyd ym 1983, gan lansio yn Lloegr yn ddiweddar trwy ‘Copa Apprenticeships’. Mae’n weithgar yn natblygiad a chyflenwad ystod llawn y gwasanaethau a chynlluniau cyflogadwyedd, gan ddilyn cenhadaeth y dylai pob un o’u dysgwyr lwyddo, boed nhw’n 16 neu’n 65.

Dyma’r hyn a oedd gan eu huwch-dîm i’w ddweud ynghylch dod yn Bartner Ymgysylltiol i IEP:

Mae’n gyffrous inni gael ymuno â theulu IEP - gresyn ei fod wedi bod cyhyd yn gwireddu hyn, gan fod yr IEP yn cynrychioli dau o’r gwerthoedd sydd mor agos at ein calonnau: cyflogadwyedd a chydweithio.

Mae galluogi dysgwyr i ddatblygu’u hunain yn llwyddiannus a mynd ymlaen i fwynhau swyddi a gyrfaoedd gwerth chweil, nid yn unig yn ein gyrru ond yn ein cydio at ein gilydd fel tîm - dyma un o’r rhesymau pam fod llawer o’r tîm wedi aros gyda ni cyhyd. Rydyn ni’n falch o’n llwyddiant blaenorol a’r cyfraniad mae’r sector cyflogadwyedd yn ei wneud, rhywbeth sydd, yn ein tyb ni, heb gael gwerthfawrogiad dyledus dros amser.

Cydweithio agos sydd wedi dod â ni cyn belled â hyn heddiw. Trwy elwa ar sefyllfaoedd manteisiol a chynnal perthynas adeiladol gyda llywodraeth, darparwyr addysg, cyflogwyr a dysgwyr, rydyn ni wedi llwyddo i ddefnyddio ein cryfderau a chyflawni llawer, llawer mwy na cheisio mentro wrth ein hunain. Dyma allwedd llwyddiant.

Dywedodd Winston Churchill: “Peidiwch â gwastraffu creisys.” Bu’r pandemig hwn yn un drwg. Fodd bynnag, fe gredwn ni fod hyn yn cynnig cyfle i’n proffesiwn ddod allan o’r cysgodion a denu’r gydnabyddiaeth mae’n ei haeddu. I ni, yr IEP ydy’r corff gorau i wneud hyn a’u dwyn at ein gilydd fel ymarferwyr. Edrychwn ymlaen yn fawr at ddysgu, cydweithredu a rhannu arferion gorau gyda chyd-aelodau.

Mae hi’n hen bryd rhoi cyflogadwyedd ar y map. Dewch inni ddangos i weddill y DU fod proffesiwn cyflogadwyedd yn dda i fusnes - yn llythrennol.