Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Mae Jamie, Rheolwr newydd Restart, yn anelu at enillion y dyfodol sy’n bell o fod yn ymylol.

Wedi Postio: 22.07.2021

Theori Enillion Ymylol, Ydy o’n canu cloch? Datblygwyd gan Syr David Brailsford, y Cymro enwog ym myd seiclo, sy’n datgan y gall gwelliannau bach cynyddol, gyda’i gilydd, greu cynnydd arwyddocaol mewn perfformiad a chanlyniadau. Daw hyn i’r meddwl wrth gwrdd â Jamie Foulkes, ein rheolwr Tîm Perfformiad (Restart) a benodwyd yn ddiweddar, sy’n rheoli’r Tîm Restart newydd. Fel hyfforddwr rygbi a chyn-hyfforddwr personol a symudodd i fyd prentisiaethau a rheoli, prin ydy’r hyn nad ydy Jamie’n gwybod am godi perfformiad.

Peth da ydy hynny, gan mai Cynllun Restart ydy un o gontractau newydd pwysica’r cwmni. Mae’r cynllun £2.9 biliwn gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i roi cefnogaeth benodol i rai hawlwyr Credyd Cynhwysol cymwys i ennill cyflogaeth gynaliadwy. Serco sy’n cyflenwi’r cynllun a ni ydy un o’i brif bartneriaid yng ngogledd Cymru. Gyda mesurau caeth i’w bodloni a tharged cyffredinol i gyrraedd 850 o gyfranogwyr erbyn 2024, mae yna gryn dipyn yn dibynnu arno.

Diolch byth, mae Jamie yn fwy nag abl i ddelio â’r dasg. Fe neilltuodd hanner awr o’r amser prin i sgwrsio am ei rôl newydd a’r hyn mae’n gobeithio cyflawni.


Fedri di ddweud ychydig wrthon ni amdanat ti dy hun?

“Fe ddechreuais i fy ngyrfa fel prentis hyfforddwr personol yn y diwydiant hamdden yn 2004 cyn symud at hyfforddi mewn gym .”

Fel un oedd ag awydd mwy, cwblhaodd gymhwyster prentisiaeth rheoli gyda Babcock, a roddodd swydd iddo fel hyfforddwr ac aseswr rhanbarthol yn 2013.

“Erbyn 2017, fe ges i ddyrchafiad i Reolwr Hyfforddiant Hamdden Egnïol, yn rheoli tîm o saith dros ardal eang gorllewin Lloegr, sef yr un fues i’n ei wneud tan yn ddiweddar”.

Heblaw am ei waith, mae Jamie’n mwynhau treulio amser gyda’i wraig a’i lysfab 17 oed. Yn un sy’n frwydfrydig iawn dros ffitrwydd, mae Jamie wedi chwarae rygbi i’w glwb, Wallasey, ers yn 14 oed a fo bellach ydy hyfforddwr yr ifanc yno.


Beth sydd ynghlwm â dy rôl newydd?

“Fi sy’n gyfrifol am reoli tîm o ddau hwylusydd cyflogi ac un swyddog ymgysylltu â chyflogwyr i gyflawni ein rhwymedigaethau a thargedau cytundebol i Restart.”

Gan fod popeth mae Restart yn ei gyflawni yn dibynnu ar berfformiad ei dîm (gan gynnwys y nod o gyrraedd 180 dechrau newydd erbyn diwedd 2021), prif ffocws Jamie ydy eu cefnogi i weithio ar eu gorau.


Beth wnaeth dy gymell i geisio am y swydd?

Dywedodd Jamie ei fod yn cael Babcock yn rhy gorfforaethol, felly roedd ar drywydd rôl lle y gallai yntau osod ei stamp arni tra’n cyflawni’r deilliannau i bobl sydd o bwys iddo. “Pan fues i’n ymchwilio i North Wales Training, fe ges i’r teimlad eu bod fel teulu a bod y rôl yn un lle y baswn innau’n gallu cael effaith fwy positif ”.

Dywed Jamie fod y cyfle i symud at gyflogadwyaeth a chyflenwi Restart yn apelio’n fawr gan ei fod yn cael cymaint o foddhad o gefnogi pobl i drechu eu rhwystrau a chyrraedd eu nod, yn enwedig y rhai hynny sydd wedi cael cam trwy Covid”.

Sut deimlad ydy hi i gael dy benodi?

“Yn gyffrous, wrth gwrs”.

At beth wyt ti’n edrych ymlaen ato fwyaf ?

Dywedodd Jamie ei fod yn “edrych ‘mlaen fwya’ at ddysgu am yr holl gontractau newydd, a helpu ein cleientiaid i dyfu, cyflawni a llwyddo”. Mae hefyd yn edrych ymlaen at ddatblygu a chefnogi ei dîm iddyn nhw allu perfformio i’w potensial a chyflenwi canlyniadau gwych yn ôl trwy Restart.

Beth ydy dy flaenoriaethau dros yr ychydig fisoedd nesaf?

“Yn ystod yr wythnosau cyntaf, dwi am ddysgu mwy am North Wales Training, ac adeiladu ethos tîm da; dod â fy nhîm ynghyd i adeiladu cydberthynas gref o ymddiriedaeth a chefnogaeth, sy’n feini sylfaen perfformiad cryf”.

Yn olaf, sut wnei di helpu North Wales Training i hybu eu perfformiad?

Datgelodd Jamie fod codi perfformiad, yn ei brofiad o, yn ymwneud â gweithredu’r pethau bach, sy’n aml yn cael eu diystyru, er bod yr amser ganddon ni i’w cyflawni. Trwy adnabod yr holl rwystrau i berfformiad ac ysgogi pobl i’w goresgyn mewn ffordd sy’n gweithio orau iddyn nhw, medrwch adeiladu diwylliant o berfformio a chyflawni canlyniadau sydd y tu hwnt i ddisgwyliadau. Enillion ymylol felly? Fe fyddai Syr David Brailsford yn llawn edmygedd.

Gyda chyfrifoldeb a thargedau mawr i gyflenwi Restart, mae hi’n glir o sgwrsio gyda Jamie, y bydd canlyniadau cyraeddiadau tîm Jamie ymhell o fod yn ymylol .