Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Fel ein Rheolwr Cwricwlwm a Dysgu, rydyn ni wedi ymddiried mewn hen law profiadol

Wedi Postio: 05.07.2021

Dwi wrth fy modd! Dwi yn mwynhau cynllunio, trefnu a datblygu rhaglenni, felly mae hyn i’r dim i mi.
Martin Craven - Rheolwr Cwricwlwm a Dysgu

Beth mae’n ei olygu?

Y brif ffocws fydd gweithio gyda rhanddeiliaid i gael hyd i gyfleoedd cwricwlwm newydd ac, yn sgil hynny, llunio a gosod y rhaglenni ynghyd, yn bennaf ar gyfer hyfforddeiaethau a phrentisiaethau. Bydd cyfrifoldebau eraill yn cynnwys datblygu llwyfan amgylchfyd dysgu rhithiol newydd, helpu’r Rheolwr Ansawdd i wella a sicrhau addysgu, ac arwain o ran sicrhau llais y dysgwyr (ymysg eraill).

Sut mae hyn yn gwahaniaethu o’r hyn y bu’n gwneud gynt?

Cyn ymgymryd â’r swydd, bu Martin yn Reolwr Gweithrediadau Ymgysylltu ag Ieuenctid ers 2013, ac yn y swydd arweinydd tîm cyn hynny ers 2003 – cyfanswm o ddeunaw mlynedd. Yn ôl Martin, y prif wahaniaeth ydy fod ei dasg gyda’r swydd hon yn ehangach – yn ymestyn dros y busnes – mae bellach wedi mynd o un ar ddeg o adroddiadau i ddau. Tra’i fod yn mwynhau rheoli tîm, mae’r gostyngiad yn y baich yn ryddhad ac yn ei alluogi i ddangos ei gryfderau o ran ochr ddatblygu’r rhaglen. What motivated him to apply?

Beth a’i ysgogodd i ymgeisio?

Ers Gorffennaf 2020, mae wedi’i orfodi i roi mwy o’i amser tuag at y math o waith sydd yn y swydd hon, gan gynnwys datblygu cyrsiau a phrentisiaethau newydd ar gyfer Prentisiaethau Copa (cangen y cwmni yn Lloegr), yn ogystal â chefnogi datblygiad cynllun Kickstart. Roedd gwneud cais yn teimlo fel y cam naturiol nesaf. Ac roedd Martin yn barod am newid. Wedi deunaw mlynedd yn arwain Ymgysylltu ag Ieuenctid, roedd hi’n hen bryd hefyd.

Sut mae’n teimlo ynghylch cael ei benodi?

“Dwi wrth fy modd! Dwi yn mwynhau cynllunio, trefnu a datblygu rhaglenni, felly mae hyn i’r dim i mi.”

Beth mae’n edrych ‘mlaen ato fwyaf?

“Ymchwilio i ac ehangu’r nifer o brentisiaethau mae’r cwmni’n eu cynnig a bod y rhaglenni a ddatblygir yn arloesol, yn atyniadol ac yn gwneud y defnydd gorau o dechnoleg. Dwi’n mwynhau meddwl am ffyrdd i ddatrys pethau... cydio mewn syniad o’r cychwyn cyntaf, ei ddatblygu a’i roi ar waith i wneud gwahaniaeth, a’r teimlad o gyrhaeddiad ddaw o hynny.” Mae Martin hefyd yn cael ei ysgogi wrth edrych ar gyflymder twf a llwybr presennol y cwmni. “Dwi wedi sylwi ar fwy yn digwydd yn y 18 mis diwethaf na’r 23 blynedd ddiwethaf. Mae hi’n amser cyffrous i fod yn rhan o hynny.”

A fydd o’n methu unrhywbeth o’i rôl flaenorol?

“Fe fydda i’n colli’r tîm a’r cyswllt roedd gen i â’r dysgwyr”, meddai Martin. “Roedd ‘na adegau pan fu’n rhaid i mi gamu i mewn ar ran y tiwtoriaid. Mi rydw i’n mwynhau addysgu, ond mae hi’n amser symud ymlaen.”

Beth ydy ei flaenoriaethau ar gyfer yr ychydig fisoedd nesaf?

Dywed Martin fod y rhain yn cynnwys gorffen datblygu cymhwyster newydd mewn Gofal Plant Lefel 4, ymchwilio i ac asesu hyfywedd prentisiaethau newydd a gynllunir ar gyfer gofal deintyddol, adeiladu, y cyfryngau digidol a chwaraeon a ffitrwydd, a helpu Hayley Davies, ein Rheolwr Gweithrediadau Ymgysylltu ag Ieuenctid, sydd newydd ei phenodi, i lansio ysgol haf y cwmni ar gyfer ieuenctid sydd wedi ymddieithrio.

Rydyn ni wrth ein boddau fod Martin yn dod â’i brofiad o dair blynedd ar hugain gyda’r cwmni i ddylanwadu ar ddatblygu rhaglenni a fydd yn helpu cynnig dyfodol i bobl a dymunwn y gorau iddo yn ei swydd newydd. Geith o faddeuant ganddon ni os nad ydy o’n aros cyhyd yn y rôl hon.