Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

I BARATOI AR GYFER Y LLUOEDD ARFOG MAE KIERAN WEDI DARGANFOD FOD EIN CWRS YMWYBYDDIAETH FILWROL YN LLAWER MWY PERTHNASOL

Wedi Postio: 16.07.2021

Maen nhw’n dweud fod ‘na ap i bopeth y dyddiau hyn. Mae ‘na hyd yn oed un i’ch helpu i baratoi at ymuno â’r fyddin. Ond pam dysgu trwy ap pan elli di dderbyn cyflwyniad go iawn i’r lluoedd arfog gyda dy gyfoedion, mewn canolfan hyfforddi pwrpasol, ar gwrs wedi’i lunio’n benodol dan arweinyddiaeth cyn-aelodau’r lluoedd? A hyd yn oed cael dy dalu?

Mae llawer o bobl ifanc sy’n ystyried ymuno â’r lluoedd arfog yn cofrestru ar Gwrs Ymwybyddiaeth Filwrol North Wales Training am yr union reswm hwn, heblaw am ei enw da. Mae ar gael i rai rhwng 16-18 oed sydd mewn gwaith nag addysg ac yn para hyd at 26 wythnos.

Mae bod â safon dda o allu meddyliol a chorfforol yn bwysig i recriwtwyr milwrol. I dy helpu i ddatblygu’r meddylfryd iawn, mae’r cwrs yn dy helpu i adeiladu dy hyder, hunanreolaeth a dy allu i ddatrys problemau a mynd i’r arfer o drefn reolaidd. Er mwyn iti gael y sgiliau sylfaenol mae’r lluoedd eu hangen, fe gei di dy ddygsu pethau fel llywio, drilio, sgiliau gydag arfau, a chymorth cyntaf i enwi dim ond rhai. Mae ffitrwydd yn amlwg yn ran allweddol o’r Lluoedd Arfog, felly fe fyddi di’n ymgymryd â sesiynau hyfforddiant corfforol dyddiol i dy gael di’n ffit ac yn barod am dy asesiad corfforol. Yn olaf, mae ein dynion a’n merched mewn iwnifform ymysg y gorau oherwydd y ffordd maen nhw’n cydweithio. Felly, fe faset ti’n cymryd rhan mewn ymarferion rheolaidd i adeiladu dy sgiliau tîm, megis arwain dy dîm ar draws peryg mewn byr amser ac heb fawr o offer.

Mae Kieran Woodcock, o Dowyn, gogledd Cymru yn recriwt diweddar. Cofrestrodd er mwyn “cael allan o’r tŷ”, a chynyddu ei ffitrwydd a’i gymhelliat gyda golwg ar wneud cais i ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig.

Mae Kieran wedi synnu cymaint mae wedi elwa o fod ar y cwrs (sy’n cael ei gynnal yng Ngwersyll Cinmel, ger Y Rhyl), wedi dim ond wythnos. “Dwi wedi mwynhau’r tridiau ar y cwrs oherwydd dwi wedi gwneud ffrindiau newydd ar lwybrau tebyg i mi ac yn cael fy nhalu £30 sy’n cadw fi i fynd ac yn rhywbeth i edrych ymlaen ato”.

Heblaw am cael ei brofi go iawn, mae’n dweud fod y cwrs wedi ei helpu i newid ei agwedd yn ogystal â’i gorff. Hefyd, mae’n ei gynorthwyo gyda’i Saesneg a’i Fathemateg, pynciauy bu’n stryglo hefo nhw yn yr ysgol, gan ei fod yn cyfaddef “nad fo oedd y plentyn gorau ond pan ddois i yma, mae o wedi newid popeth imi”.

Yn ôl Kieran, mae’r sarjants yn “dda iawn – fedri di ddweud rhywbeth wrthyn nhw ac maen nhw’n fois iawn”. Yn groes i’r disgwyliadau y byddai cyflwyniad i’r lluoedd arfog yn rhy ddifrifol, mae Kieran wedi darganfod fod y cwrs “yn hwyl i fynd iddo”. Mae’n dweud na fydd fo’n newid unrhyw beth ac y byddai’n ei argymell yn fawr i eraill.

Er mai dy baratoi di ar gyfer y lluoedd ydy’r Cwrs Ymwybyddiaeth Filwrol, mae hyd yn oed y rheini sydd ddim yn mynd ymlaen i ymuno ag un o’r lluoedd yn adrodd sut mae wedi’u helpu i greu newid cadarnhaol yn eu meddylfryd, datblygu hunanarweinyddiaeth a hyder, ac ennill sgiliau trosglwyddadwy sydd, nid yn unig yn ddymunol i gyflogwyr, ond o fudd a gwerth yn gyffredinol. Mae’n un o’r llawer o hyfforddiaethau sydd ganddon ni sy’n medru rhoi hwb ichi fel un sydd newydd adael yr sgol ac yn pendroni beth i’w wneud nesaf. Ac fel mae adborth Kieran yn dangos, yn llawer mwy o hwyl na dysgu trwy ap.