Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Sut wnaethon ni helpu Abby i ddilyn ôl pedalau troed ei thad

Wedi Postio: 01.09.2021

Dychmyga dy fod yn wraig ddeunaw oed a dy dad a dy frawd yn yrwyr bysiau i’r un cwmni lle mae dros nawdeg y cant o’u gyrwyr yn ddynion (sy’n cyfateb i gyfartaledd y diwydiant). Dychmyga fod yr hyn sy’n cael ei dderbyn fel norm mewn cymdeithas yn golygu dy fod yn cael dy lywio bob yn gam bach tuag at yrfaoedd sy’n fwy poblogaidd gyda gweddill dy ryw, megis trin gwallt a harddwch. Er hynny, dychmyga dy fod wedi gwirioni ar yrru ers iti gofio. Ers roeddet ti’n 7 oed, pan brynodd dy dad PlayStation iti gyda llyw a phedalau ac o fewn dim, ti oedd pencampwr y teulu ar ‘Cars’ Disney. Ambell ddiwrnod, fa fyddet yn herian dy dad gan ddweud “rhyw ddydd, fe fydda i’n yrrwr bws fel ti”. Ond doeddet ti ddim o ddifrif am y peth.

Beth wyt ti’n gwneud? Aeth Abby Griffiths, o Llanrwst, a oedd yn breuddwydio cael bod yn yrrwr, yn weinyddes a glanhawraig.

A dyna lle y gallai’r stori fod wedi dod i ben... oni bai am allu a grym y Ganolfan Byd Gwaith a North Wales Training ar y cyd.

Pan aeth Cymru i mewn i gyfnod clo yn gynharach eleni, aeth Abby ar Gredyd Cynhwysol yn fusn. Arweiniodd hyn at gyswllt gyda’i Chanolfan Byd Gwaith leol ac mae ganddon ni berthynas dda â nhw. Fel mae’n digwydd, dywedodd y Ganolfan Byd gwaith wrth Abby fod y cwmni bysiau lleol, Llew Jones International, yn recriwtio gyrwyr bysiau, ar yr amod eu bod yn cwblhau hyfforddiant gyrrwr. Tybed a fyddai gan Abby ddiddordeb yn y cynnig? Serch hynny, roedd yna faen tramgwydd – fe fyddai’n rhaid rhywsut ariannu’r drwydded gyrru bysiau ac roedd hynny am gostio dros £1,000.

Gan feddwl y gall hyn fod yn ateb i’w dyheadau, cytunodd Abby a dechrau treulio un diwrnod yr wythnos yn dysgu am bob agwedd o’r swydd. Wrth weld y potensial i helpu Abby wireddu ei breuddwyd, dyma ni’n neilltuo’r dasg i’n swyddog cyflogadwyaeth. Aeth Pauline ati ar unwaith i ganfod cyllid gan Lywodraeth Cymru i dalu am drwydded Abby, ei chyflenwi â gwisg a chyfarpar diogelwch, ac yn ei ffonio’n wythnosol i wneud yn siwr ei bod yn derbyn gwybodaeth a chefnogaeth ddigonol.

Felly, pan gymerodd Abby olwyn lywio bws 15 metr am y tro cyntaf, gan ddatgan yn syth wrth ei hyfforddwr “Fedra i ddim gwneud hyn”, roedden ni’n sicr y byddai hi’n llwyddiannus. Ac fe roedden ni wrth ein boddau, fel ag yr oedd hithau a’i thad, pan basiodd ei phrawf ac ymuno’n swyddogol â chwmni dethol o ferched sy’n gyrru bysiau Llew Jones, yn ogystal â bod yn un o’r ieuengaf.

Er gwaethaf heriau’r swydd, mae Abby’n dweud ei bod “wedi gwirioni” ac yn falch o barhau’r traddodiad teuluol. Dim ond megis y cychwyn ydy hyn, yn ôl Abby – ei gobaith hi ydy gyrru bysiau Llew Jones dramor, fel ail yrrwr i’w thad – neu’r ffordd arall o gwmpas fydd hi, tybed?

Rydyn ni yn North Wales Training yn falch iawn dros Abby ac yn falch o fod wedi chwarae’n rhan yn ei helpu i gyrraedd ei charreg filltir gyntaf mor ifanc a gherio rhai o ragdybiaethau cymdeithas art hyd ei thaith (on’d ydy’n hen bryd inni gael mwy o yrrwyr sy’n ferched ?).

Os wyt tithau hefyd yn coleddu rhyw freuddwyd am waith rwyt ti’n dyheu i’w wneud, waeth beth ddywed unrhyw un arall, ac angen hwb i roi cychwyn arni, efallai mai North Wales Training ydy’r union bobl i dy helpu.