Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Sut y gall bwyso’r botwm Restart gyflwyno’r union beth y buoch chi’n chwilio amdano...

Wedi Postio: 18.08.2021

Mae pawb ohonon ni’n gwybod pa mor bwysig ydy hi i helpu adfer ffyniant economaidd Cymru wrth inni ddod allan o’r pandemig. Fel rhan o gynllun ‘Hybu Swyddi’ y Llywodraeth, mae’r Cynllun Restart, trwy’r Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh), yn helpu gwneud hynny.

O dan y cynllun, mae hawlwyr Credyd Cynhwysol cymwys yn cael eu hatgyfeirio gan y Ganolfan Byd Gwaith at arbenigwyr cyflogadwyaeth, sy’n dechrau gweithio â nhw ar unwaith, yn asesu eu hanghenion, a pharatoi pecyn arbennig ar eu cyfer i’w galluogi i oresgyn y rhwystrau i ganfod a chael gwaith. Gall hyn gynnwys popeth o hyfforddiant un i un, paratoi at gyfweliad, hyfforddiant galwedigaethol neu help i adeiladu sgiliau digidol – yr oll wedi’u gerio at eu dyheuadau a’r farchnad swyddi leol.

Serco sy’n cyflenwi Restart ar ran yr AGPh yng Nghymru ac mae North Wales Training wrth eu bodd eu bod wedi gofyn i ni eu helpu cyflawni eu nod o gael cymaint â phosib o bobl i mewn i gyflogaeth gynaliadwy. Wedi’r cyfan, dyna’n sut ydyn ni wedi cael ein henw da.

Heb prin gael amser i gael ei ganfod ei draed, mae Chris Fawkes, ein Rheolwr Perfformiad (Restart) newydd, wrthi’n brysur gyda’i dîm o gynghorwyr yn sicrhau fod atgyfeiriadau’n derbyn pob cymorth sydd ei angen, yn gyson â’n rhwymedigaethau a’n cenhadaeth – fod pob dysgwr yn llwyddo. Ni sy’n delio â siroedd Conwy, Dinbych a Wrecsam ac yn awyddus i allu cyfrannu ein hadnoddau a’n profiad i helpu cyflenwi rhaglen mor bwysig.

Pam ein bod ni wedi‘n cyffroi am Restart a sut y gall fod o fantais os ydych chi’n gyflogwr

A fu erioed adeg yn eich bywyd lle dangosodd rhywun ichi sut i ddatblygu’r gallu a oedd eisoes ganddoch chi, ond yn cael eu diystyru, a’u troi’n alluoedd roedd eraill yn fodlon talu amdanyn nhw? Os oes un peth a ddysgwyd ganddon ni dros y 38 mlynedd ddiwethaf yn y busnes yma, a hynny ydy fod pobl sydd wedi bod heb waith cyson am sbel, yn aml yn dibrisio eu potensial ac mewn sawl achos, dim ond mymryn o gefnogaeth sydd ei angen arnyn nhw i roi hwb i’w cyflogadwyedd. Peth arall a ddysgwyd ganddon ni ydy ein bod yn cyflawni cymaint mwy trwy gydweithio â sefydliadau eraill i wtthio dysgwyr dros y rhiniog ac i mewn i waith.

Os ydych chi’n gyflogwr, fe gredwn ni fod y Cynllun Restart yn cynrychioli cyfle rhagorol i ddatgelu ichi’r lliaws o unigolion talentog sydd ar gael ac o bosib yn gweddu i’r dim i’r swyddi gwag sydd ganddoch chi. Ar y cyd gyda chi, llywodraeth leol, partneriaethau menter, elusennau, a Serco, fe allwn ni ddarparu cyfleoedd sydd eu hangen ar y rhai hynny sy’n ailddechrau, i’n helpu i adfer Cymru i’w ffyniant cyn y pandemig. Dyna pam rydyn ni mor gyffrous am y Cynllun Restart ac yn eich annog chi’n daer i gynnig eich cefnogaeth. I ganfod mwy, siaradwch â ni neu ewch i’n gwefan.