Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

SUT Y GWNAETH YCHYDIG O FEDDYLGARWCH HELPU PAUL I GAEL SWYDD

Wedi Postio: 28.01.2021

Yn ôl yng ngwanwyn 2020, daeth Hyfforddiant Gogledd Cymru i gyswllt (gan gadw at bellter cymdeithasol) gyda Paul. Roedd wedi bod allan o waith ac yn teimlo’n ddigon isel ac roedd angen help arno i godi’i ysbryd. Dyma rywbeth y mae ein Tîm Ennyn Diddordeb Oedolion yn arbenigo ynddo a dyma argymell iddo’n ddi-oed i roi cynnig ar brosiect Groundwork Hogiau Sir y Fflint.

Dyma’r Hogiau’n cynnig y cyfle i Paul ymuno â rhai eraill di-waith ac wedi ymddeol, fel yntau, i ddysgu sgiliau newydd, ymarfer hen rai a rhoi rhywbeth defnyddiol yn ôl i’r gymuned. Gyda gweithgareddau megis atgyweirio dodrefn a chreu darnau pren wedi’u crefftu, megis blychau adar i’w hailwerthu, dechreuodd Paul yntau deimlo ei fod yn cael ei adfer hefyd.

A dyna sut fase pethau wedi bod oni bai fod pandemig Covid-19 wedi rhoi terfyn ar y prosiect yn y fan a’r lle. “Pan ddaeth y Cyfnod Clo i rym a Hogiau Sir y Fflint yn gorfod atal eu gweithgareddau, dyma fi’n cael fy hun nôl adre, yn hiraethu am y gweithdai a’r hwyl a’r cwmni cyfeillgar”, meddai Paul wrth Groundwork.

Felly, dychwelodd Paul aton ni ym mis Awst, ac er ein bod yn falch o’i weld, roedden ni’n teimlo drosto i’r byw. Yn ffodus, dangosodd Pauline Quinn, un o’n swyddogion lleoliadau, y math o feddylgarwch sy’n nodweddiadol o dîm Hyfforddiant Gogledd Cymru. Gofynnodd Pauline os fase ganddo ddiddordeb mewn gwneud rhywfaint o waith gwirfoddol yn Refurbs, prosiect arall sydd dan ofal Groundwork. Yno, maen nhw’n feddylgar yn adfer hen declynnau a dodrefn cartref a’u cynnig i bobl ar incwm isel am brisiau sydd o fewn eu gallu i dalu. Roedd Paul yn fwy na bodlon i dderbyn y cynnig.

Gymerais eu cynnig nhw heb feddwl ddwywaith a dweud y baswn ni’n fwy na bodlon i helpu!
Paul

Torchodd Paul ei lewys yn syth ar ei leoliad, gan lanhau’r eitemau a roddwyd, cynorthwyo cwsmeriaid, a helpu gwirio’r stoc a’u harddangos yn siop Refurbs. Cyn bo hir, daeth swydd yn wag fel technegydd paratoi stoc, ac wedi iddo ddangos cystal ymgeisydd oedd o, fe gafodd gynnig y swydd. Dydy o ddim wedi edrych nôl ers hynny.

Yn Hyfforddiant Gogledd Cymru, rydyn ni’n hoffi diweddglo hapus. Yn enwedig y rhai hynny sy’n arwain pobl ddi-waith fel Paul o fod yn wirfoddolwr i gyflogaeth. A hyn oll diolch i fymryn o feddylgarwch ar ran un o’n tîm. Ond nid un hanesyn unigryw ydy hwn - mae sawl stori debyg i hon (dim ond meddwl yr hoffech wybod).

I ganfod mwy am y modd rydyn ni’n helpu rhai fel Paul i ailddarganfod eu galwedigaeth, cysylltwch â ni heddiw.

Pagination