Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Andrew's Employability

Wedi Postio: 28.06.2021

Ganwyd Andrew yn Yr Almaen ar Orsaf Filwrol Brydeinig a symudodd draw i’r DU hanner ffordd drwy ei addysg uwchradd. Ers cwblhau ei addysg, roedd Andrew wedi llwyddo i sicrhau ychydig gyfnodau byr o waith yn Yard Work trwy amrywiol asiantaethau.

Mae hi’n ddeng mlynedd ers i Andrew weithio ddwythaf ac ers hynny, bu trwy sawl cynllun o fudd-dâl i waith, gan gynnwys New Deal, FND, y Rhaglen Waith, Barod am Waith a Lleoliadau Gwaith Cymunedol. Roedd Andrew gyda North Wales Training ar gontract Lleoliad Gwaith Cymunedol lle wnaethon ni sicrhau lleoliad iddo gyda Capricorn Animal Rescue. Er bod CV Andrew dros y ddeng mlynedd ddiwethaf yn cynnwys amrywiaeth o leoliadau gwaith sydd wedi cynorthwyo gyda phrofiad diweddar, dydy hyn ddim wedi arwain at gyflogaeth i Andrew.

Cafodd Andrew ei atgyfeirio at gontract Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd ym mis Rhagfyr 2016 ac roedd angen cymorth arno gyda’i sgiliau a’i gyflwyniad personol. Mae gan Andrew eisoes oriau maith o leoliad gwaith tu cefn iddo ynghyd â channoedd o oriau o sesiynau chwilio am waith. Roedd Cynghorydd Andrew, Stuart Boyd a’r Swyddog Lleoliad, Pauline Quinn, yn ymwybodol nad oedd modd i’r contract hwn ddilyn y glasbrint blaenorol.

Dwi wedi nabod Andrew am yn agos i ddeng mlynedd yn ystod ei amser gydag O Fudd-dâl i Waith - mae’n unigolyn awyddus a chwrtais iawn sy’n daer yn chwilio am gyflogwr i roi cyfle iddo. Fel canlyniad i brinder cyfleon gwaith yn y gorffennol a’r gefnogaeth angenrheidiol o ran sgiliau hanfodol a chyflwyniad personol, roedd hi’n anodd canfod y cyfle hwnnw, ond roedd Andrew’n haeddu siawns. Trwy’r contract hwn, dechreuodd bethau ddatblygu.

Cafodd Andrew ei anwytho ar Ragfyr 6ed, 2016. Cyfarfu Pauline Quinn â Refurbs Flintshire, menter gymdeithasol sy’n arbenigo mewn ailgylchu dodrefn a nwyddau nad oedd eu hangen mwy. Mae gan North Wales Training berthynas dda gyda Refurbs Flintshire ers blynyddoedd. Mae sawl cwsmer wedi symud ymlaen fel canlyniad i leoliadau ar eu safle a llawer un wedi dechrau gweithio’n uniongyrchol gyda Refurbs Flintshire. Bu Pauline Quinn yn trafod sefyllfa Andrew gyda Kevin Barry, Rheolwr Cyffredinol ac fe gytunwyd y byddai Andrew yn cael cynnig lleoliad am 30 awr yr wythnos. Roedd y ddau’n ymwybodol na all hyn fod yn leoliad cyffredinol arall ac y byddai gofyn inni ganolbwyntio ein hymdrechion ar sicrhau fod modd i Andrew symund ymlaen. Arwyddwyd Andrew i ddechrau ei leoliad llai nag wythnos cyn dechrau ar Ragfyr 12fed, 2016.

Gorffennodd Andrew ei leoliad 8 wythnos gyda Refurbs Flintshire ac ailddechrau gweithio gyda thîm North Wales Training. Roedd yr adborth yn wych ac os y byddai cyllid wedi bod ar gael, fe fyddai Andrew wedi cael cynnig swydd. Fe gwrddais i ag Andrew yn swyddfa Glannau Dyfrdwy ar Chwefror 10fed, 2017. Roedd wedi’i wisgo mewn crys a thei ac yn edrych yn drwsiadus iawn – roedd fel delio â pherson cwbl wahanol. Roedd agwedd Andrew yn bositif iawn ac roedd am barhau i wirfoddoli yn Refurbs, a oedd dan awdurdod ei Hyfforddwr Gwaith yn JCP.

Parhaodd Andrew i fynychu cefnogaeth cyflogadwyedd gyda North Wales Training. Trwy gyswllt â Margaret yn Parry & Evans, cwmni ailgylchu lleol, cafodd Pauline Quinn gynnig prawf gwaith i un o’n cwsmeriaid am bythefnos. Andrew oedd yr enw cyntaf ddaeth i’r meddwl ac fe gadarnhawyd ar ddydd Gwener, Mai 5ed, 2017 y byddai Andrew yn cael cynnig cyfnod prawf i ddechrau ar ddydd Llun, Mai 8fed, 2017. Roedd Andrew newydd newid ei rif ffôn y diwrnod cynt, gan adael y swyddfa heb wybod ei fod wedi cael cynnig lleoliad. Doedden nhw ddim yn ei ddisgwyl nôl yn North Wales Training tan ddydd Mawrth, Mai 9fed. Wedi sawl galwad ffôn ac ymweliad â’i gartref, llwyddwyd i gysylltu ag Andrew. Prynodd North Wales Training sgidiau diogelwch i Andrew i’w alluogi i gael mynediad i’r safle.

Rydyn ni wrth ein boddau fod Refurbs wedi medru chwarae rhyw ran fach yn sicrhau cyflogaeth sy’n talu i Andrew – mae’n llawn haeddu’r cyfle hwn, roedd yn aelod selog ac ymroddgar o’r tîm a dymunwn y gorau a phob llwyddiant yn y dyfodol.
KEVIN BARRY RHEOLWR CYFFREDINOL, REFURBS FLINTSHIR

Aeth pethau yn ôl y disgwyl ar ddechrau’r lleoliad. Gweithiodd Andrew ar y shifft hylendid, yn glanhau’r peiriannau. Roedd yr adborth, unwaith eto, gan Margaret yn Parry & Evans, yn wych. Roedd agwedd Andrew at waith yn eithriadol. Erbyn ail wythnos ei brawf gwaith, roedd wedi’i ddyrchafu i Reoli Ansawdd. Cysylltodd Parry & Evans â’r asiantaeth a oedd yn cyflenwi eu staff, Vital People, i ofyn am gael ei gyflogi. Derbyniodd Andrew gontract llawn amser o Fai 17eg, 2017. Mae bellach wedi cwblhau ei fis cyntaf o waith cyflogedig.

Yn ôl Andrew, ei fwriad oedd prynu beic seiclo newydd gyda’i becyn pae cyntaf gan ei fod wedi bod yn defnyddio’r un beic am y ddeng mlynedd ddiwethaf. Mae Andrew wrth ei fodd gyda’r gefnogaeth mae’n ei dderbyn ac yn teimlo fod contract ESP wedi newid ei fywyd.

Dwi’n bwriadu prynu beic newydd gyda fy nghyflog misol cyntaf ac yn mwynhau pob munud gyda Parry & Evans. Faswn i’n hoffi diolch i bawb yn North Wales Training am newid fy mywyd.
Andrew Hughes