Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

RHAGLENNI YSGOL

Rydyn ni’n darparu rhai rhaglenni gwych i ysgolion a myfyrwyr ysgol, gan gynnig hwyl a chyrsiau diddorol gyda thema milwrol! Dysgu, chwarae, chwerthin... mae’r rhain i gyd i’w cael ar ein cyrsiau.

ETHOS A DISGYBLAETH MILWROL

Mae ein rhaglenni’n gwneud defnydd o’r agweddau gorau o ethos milwrol, mae dysgwyr a staff yn cadw at ein Gwerthoedd Craidd: Dewrder, Disgyblaeth, Parch at Eraill, Gonestrwydd, Ffyddlondeb ac Ymrwymiad Anhunanol.

Mae disgyblaeth filwrol yn rhan o rai rhaglenni yng Ngwersyll Cinmel. Prif nod y system ddigyblu ydy annog ymddygiad cyfrifol tra’n mynnu fod pobl ifanc yn trin ei gilydd gyda chwrteisi a pharch.

SGILIAU A CHYMWYSTERAU BYWYD

Mae sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu ac arweinyddiaeth yn cael eu cynnwys mewn cymaint ag sy bosib o weithgareddau mae’r dysgwyr yn cymryd rhan ynddyn nhw. Anogir cystadleuaeth iach hefyd.

Lle bo’n bosib, mae ein rhaglenni’n cynnwys tystysgrif sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol – gall hyn fod yn unrhyw beth o Ddyfarniad BTEC Lefel 1 at Ddiploma BTEC Lefel 2 llawn.

Yn ychwanegol at ennill cymwysterau cydnabyddedig, rydyn ni hefyd yn paratoi pobl ifanc at fywyd ar ôl ysgol – mae hyn yn cael ei integreiddio mewn rhaglen ac yn cynnwys eu gwneud yn ymwybodol o’r gymuined maen nhw’n byw ynddi, trwy gynnal gwaith codi arian, gweithio gyda’r Heddlu i ddymchwel rhwystrau, ymweld â Gorsafoedd Tân, gwasanaethau Ambiwlans a gorsafoedd y Bad Achub.

Dathlu llwyddiant trwy gweithio gyda'n gilyddSchool Military Course 16

RYDYN NI’N GWEITHIO’N AGOS Â’R YSGOL

Rydyn ni’n credu mai un o’r prif ffactorau sy’n gwneud ein cyrsiau’n llwyddiannus ydy’r berthynas agos sydd ganddon ni ag ysgolion o ddydd i ddydd. Mae cyswllt agos rhwng yr ysgol a staff North Wales Training yn sicrhau fod unrhyw ddigwyddiadau canmoladwy, neu broblemau, yn cael eu cyfleu yn fuan.

School Military Course 8

RYDYN NI’N DATHLU LLWYDDIANT

Yma yn North Wales Training rydyn ni’n sylweddoli fod dathlu llwyddiant gyda phobl ifanc yn bwysig. Ar ddiwedd y rhaglenni, rydyn ni’n cynnal dathliad lle gwahoddir rhieni, athrawon a ffrindiau i ymuno â’r dysgwyr i ddathlu eu cyraeddiadau.

School Military Course 4

MAE’R CYRSIAU YN HYBLYG

Mae bod â’r cynllun iawn i gyfarfod ag anghenion dysgwyr unigol yn hanfodol.

Fedrwn ni gyfarfod â chi yn eich ysgol a llunio rhaglen sy’n cyd-fynd â’ch anghenion. Rhyngddon ni, gallwn ddod i gytundeb ar:

  • Cynnwys cwrs
  • Hyd
  • Oriau presenoldeb
  • CymhwysterSUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Hyfforddeiaeth cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Hyfforddeiaeth a chanfod mwy.