Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Cynllun Ailgychwyn

Cynllun gwerth £2.9 biliwn gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh) ydy Restart, sy’n rhoi cefnogaeth ychwanegol i hawlwyr Credyd Cynhwysol sydd wedi bod allan o waith am dros 12 mis, i ganfod swyddi. Mae busnesau’n elwa trwy roi mynediad iddyn nhw at fwy o bobl gyflogadwy sy’n awyddus i weithio.

SUT MAE’N GWEITHIO?

Maw hawlwyr yn cael eu hatgyfeirio gan y Ganolfan Byd Gwaith at arbenigwyr cyflogadwyedd megis North Wales Training. Rydyn ni wedyn yn dechrau gweithio ar unwaith gyda nhw, yn asesu eu hanghenion, ac yn paratoi pecyn o gefnogaeth neilltuol ar eu cyfer i’w galluogi i oresgyn y rhwystrau i ganfod cyflogaeth. Gall hyn olygu unrhyw beth a phopeth o hyfforddiant un i un, paratoi at gyfweliad, hyfforddiant galwedigaethol neu helpu adeiladu sgiliau digidol – yr oll wedi’i sianelu at eu dyheadau a’r farchnad swyddi leol. Fe gaen nhw’r gefnogaeth yma am hyd at ddeuddeg mis.

PWY SY’N CYFLENWI RESTART?

Serco sy’n cyflenwi’r Cynllun Restart ar ran yr AGPh yng Nghymru. Maen nhw wedi contractio nifer o ddarparwyr gwasanaethau arbenigol i gyflenwi’r cynllun yng ngogledd Cymru, gan gynnwys North Wales Training, lle rydyn ni’n delio â siroedd Conwy, Dinbych a Wrecsam.

PA FANTAIS YDY HYN I GYFLOGWYR?

Mae’n cynyddu’r gronfa o dalent sydd ar gael ichi. Dydy’r ffaith fod rhywun wedi bod ar Gredyd Cynhwysol am 12 mis ddim yn golygu nad nhw ydy’r union berson a fyddai o fantais ichi fel sefydliad ei gyflogi. Trwy ryddhau’r unigolion hyn o’r hyn sy’n eu dal yn ôl, mae’r Cynllun Restart yn galluogi cyflogwyr i ddarganfod talent newydd a fyddai fel arall wedi’i golli.

BETH ALL CYFLOGWYR WNEUD I HELPU?

Helpwch ni i gael cymaint o bobl ag sy bosib yn ôl i’r gwaith trwy fod yn agored i ymgeiswyr y Cynllun Restart a siarad â ni os oes ganddoch chi gyfleoedd ar y gweill ar gyfer y fenter hon neu unrhyw fenter cyflogadwyaeth arall sydd ganddon ni.


Rhowch Alwad i'n Tim Ailgychwyn ar 01492 543 431

Gallwch anfon e-bost at ein Tim Aligychwyn a byddwn yn cysylltu a chi yn fuan.