Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

CAEL GWAITH UNWAITH ETO

Yn ddiwaith ac yn chwilio am swydd? Am wella dy sgiliau a phrofiad er mwyn bachu swydd newydd? Awydd mentro’n ôl wedi colli gwaith? Mae ganddon ni gyrsiau sy’n dy gefnogi, dy arwain a’th hyfforddi i’w gwneud hi mor hawdd ag sy bosib.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol ynghylch galluogi pobl i gyrraedd eu targedau cyflogaeth a ganddon ni mae’r profiad o lwyddo yn y maes.

Beth bynnag dy sefyllfa, mae ein tîm wrth law i roi pob cymorth sydd arnat ei angen i gyrraedd lle wyt ti am fod. Mae ganddon ni lwyth o adnoddau ar gael iti, a gwaith gyda chyflogwyr i ddatod drysau gweithleoedd.

Ac nid yn unig gwybodaeth a hyd a lled profiad ein tîm sgen ti i ddibynnu arno ‘chwaith.

Rydyn ni’n trin pawb ddaw aton ni fel unigolyn ac yn datblygu pecyn cymorth sydd wedi’i deilwra i dy anghenion penodol di.

Yna, fe ddown ni’n bartner iti nes iti gyrraedd lle dylet ti fod. Wnawn ni ddal ati. Does ‘na ddim un rhwystr sy’n ormod. Yn wir, os na fyddi di’n teimlo chwith wrth ein gadael ni, mi fyddwn ni’n meddwl ein bod ni wedi methu!

Rhaglenni

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i fanylion ein rhaglenni cyfredol

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Cyflogadwyedd cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Cyflogadwyedd a chanfod mwy.