Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Hyfforddeiaethau Milwrol

Hyfforddeiaeth Filwrol ar gyfer rhai rhwng 16-18 oed sydd ddim mewn gwaith nac addysg. Rydyn ni’n rhoi dysgwyr ar ben ffordd ar y broses o ymgeisio trwy weithio ar ffitrwydd, drilio, llywio, cymorth cyntaf a gweithio’n agos hefyd gyda chatrodau oddi fewn i’r lluoedd i gynnig ichi’r cychwyn gorau posib i yrfa Filwrol

Beth yw Hyfforddeiaethau Milwrol?

Rhaglen fer ydy hyfforddeiaeth sy’n rhoi’r sgiliau angenrheidiol i bobl ifanc fedru cychwyn eu gyrfa Mae’r Hyfforddeiaeth Filwrol wedi’i lunio i’ch cael chi’n ffit yn gorfforol ac yn feddyliol cyn ichi ddechrau eich hyfforddiant sylfaenol. Yn ogystal â hynny, rydyn ni hefyd yn gweithio’n agos â chatrodau sy’n medru rhoi cynnig cipolwg ar fywyd Milwrol a helpu ateb unrhyw gwestiynau yn ymwneud â phroses recriwtio a dewis y Fyddin.

Mae’r Hyfforddiant Milwrol yn canolbwyntio ar y canlynol

Ffitrwydd – Mae ffitrwydd yn elfen allweddol o’r Lluoedd Arfog a phasio’r cam recriwtio. Rydyn ni’n ymgymryd â sesiynau hyfforddiant corfforol dyddiol yn ogystal â rhedeg ychydig o filltiroedd i’ch paratoi ar gyfer eich asesiad corfforol.

Pynciau Milwrol – Fe fydd y sgiliau sylfaenol angenrheidiol ar gyfer bywyd Milwrol yn cael eu dysgu ichi, megis Llywio, Drilio, Sgiliau gydag Arfau a Chymorth Cyntaf i enwi dim ond rhai.

Datblygu Sgiliau – Bydd adeiladu tîm, hyder a sgiliau datrys problemau’n gymorth ichi ymhob agwedd o fywyd, yn enwedig yn y Lluoedd Arfog. Rydyn ni’n eich helpu chi i adeiladu’r sgiliau hyn dros gyfnod y cwrs i roi’r cychwyn gorau posib i’ch gyrfa.

PAM CWBLHAU HYFFORDDEIAETH MILWROL?


Mae’n bosib y byddwch am weithio ar eich ffitrwydd i baratoi at y broses ddewis neu efallai dim ond eisiau blas o’r hyn sydd i ddod – pa ffordd bynnag, mae Hyfforddeiaeth yn ffordd wych o gyflawni’r ddau.

Fe gewch ein cefnogaeth mewn meysydd fel ffitrwydd, ceisiadau, paratoi at gyfweliad, drilio, datblygiad proffesiynol a gyrfa.

Fe fyddwch yn ymuno â grŵp tebyg i chi sy’n edrych i ymuno â’r Lluoedd, dysgu sgiliau newydd ac, yn fwy pwysig, cael hwyl wrth wneud!

DYMA BE’ GEWCH CHI ALLAN OHONO

Bydd iwnifform a cit ar gael yn rhad ac am ddim am gyfnod y cwrs, lwfans wythnosol, help a chymorth tuag at gostau teithio. yr opsiwn i gwblhau cymhwyster Lefel 1, help a chymorth gan y Catrodau Milwrol a milwyr sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd.

DYMA’R HYN SYDD ANGEN ICHI YMRWYMO IDDO

  • 3 - 6 mis o’ch amser (Gall fod yn hirach oherwydd proses y cais Milwrol os bydd angen).
  • Rhwng 21 - 30 awr yr wythnos, Dydd Llun tan ddydd Gwener.
  • Yr hyblygrwydd i ddechrau a gorffen y rhaglen ar unrhyw adeg.
  • Y gallu i gymryd rhan ar-lein yn unol â chanllawiau cyfredol Covid-19.


SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Hyfforddeiaeth cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Hyfforddeiaeth a chanfod mwy.