Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaethau yn ffordd wych o gychwyn gyrfa os ydych rhwng 16-18 oed a heb fod mewn gwaith nac addysg. Rydyn ni’n sefydlu hyfforddiant profiad gwaith go iawn ichi mewn amgylchfyd realistig y byd mawr. Gyda’n cefnogaeth a’n harweiniad, mae ganddoch chi bopeth i gamu i mewn i’r yrfa o’ch dewis.

Beth ydy hyfforddeiaeth?

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i unrhyw un rhwng 16-18 oed sy’n byw yng Nghymru ydy hyfforddeiaeth, sydd ddim ar hyn o bryd yn derbyn unrhyw addysg, hyfforddiant nac mewn cyflogaeth. Mae’r rhaglen wedi’i llunio i dy roi di ar ben ffordd i ganfod y cyfle perffaith iti trwy weithio ar dy CV, techneg cyfweliad, sgiliau personol a goresgyn y rhwystrau sy’n dy atal rhag symud ymlaen.

Pam cwblhau Hyforddeiaeth?

Fel arfer, er mwyn ateb gofynion mynediad i gyflogaeth neu Brentisiaeth cyn gwneud cais. Gyda hyfforddeiaeth, mae disgwyliadau’n cael eu gosod ar y lefel cywir, sy’n golygu bod dealltwriaeth ynghylch y rhannau sydd eto angen gweithio arnyn nhw.

Ar gyfer pob cam, fe gei di ein cefnogaeth gyda phethau fel chwilio am swyddi, sgwennu CV, ceisiadau am swyddi, paratoi at gyfweliad, datblygiad personol, proffesiynol a gyrfa.

Fe fyddi di’n ymuno â grŵp o dy gyfoedion sydd, fel ti, ar dân i symud ymlaen. Psssssst... mae pobl yn aml yn dweud y gall hyfforddeiaethau fod yn hwyl!

Beth gei di allan ohoni?

Paratoi at Waith – Hyfforddiant ymarferol i dy roi ar ben ffordd o ran gwaith yn dy faes di o ddewis.

Lleoliad Gwaith – Lleoliad profiad gwaith o ansawdd uchel gyda chyflogwr go iawn sy’n chwilio am gyfleoe i ddatblygu pobl ifanc yn eu busnes.

Datblygu Sgiliau – Os oes ei angen arnat – i wneud i fyny am yr hyn na chafodd ei gwblhau yn yr ysgol.

Beth sydd angen i ti ymrwymo iddo?

3 – 6 o dy amser (hyd arferol).

Rhwng 21-30 awr yr wythnos, Llun i Gwener, yn dibynnu os wyt ti’n cymryd rhan yn yr Ymgysylltu neu Lefel 1.

Yr hyblygrwydd i ddechrau a gorffen ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Y gallu i gymryd rhan yn ein canolfannau neu ar-lein, yn dibynnu ar gyfyngiadau’r Llywodraeth.

Welsh Government Traineeship Booklet

YMGYSYLLTIAD

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae ein rhaglen ymgysylltu ar gyfer rhai 16-18 oed.Mae hwn yn gyfle ac opsiwn gwych i ti os:

 • Rwyt ti wedi gadael ysgol yn ddiweddar
 • Rwtr ti’n ansicr beth wyt ti am ddilyn fel gyrfa
 • Rwyt ti angen cymorth i chwilio am swyddi, n’u'r camau nesaf yn dy addysg

Beth a gaf o Ymgysylltu?

 • Paratoi at waith – Hyfforddiant ymarferol i dy gael di i’r arfer o weithio yn dy faes o ddewis
 • Datblygu Sgiliau – Os oes ei angen arnat – i wneud i fyny am yr hyn na chafodd ei gwblhau yn yr ysgol

Beth wyt ti’n cael allan o Ymgysylltiad?

Fe all ymgysylltu gynnwys:

 • Prosiectau cymunedol e.e.
 • Sgwennu CV
 • Chwilio am swyddi
 • Sgiliau
 • Lwfans wythnosol yn cael ei dalu
 • Cymwysterau
 • Hyfforddiant wyneb-yn-wyneb gyda thiwtoriaid yn ymgymryd â gwaith dosbarth a phrosiectau
 • Lwfans wythnosol yn cael ei dalu
 • BTEC mewn Sgiliau Gwaith, cymwysterau hanfodol mewn Mathemateg a Saesneg (os oes eu hangen)
 • Hyfforddiant gyrfa proffesiynol
 • Ffrindiau newydd
 • A llawer mwy...

A fydda i’n cael fy nhalu?

Byddi, fe fyddi di’n derbyn lwfans o £30.00 yr wythnos o fynychu 3 diwrnod yr wythnos. Hefyd, fe gei di hawlio am gostau teithio dros £3.00 yr wythnos a chostau gofal plant os yn berthnasol.

Lefel 1

I bwy mae hwn?

Mae Lefel 1 ar gyfer unigolion sydd angen help a chefnogaeth pan:

 • Fyddi di’n gwybod pa yrfa rwyt ti am ei ddilyn
 • Fedri di ddechrau dysgu o Lefel 1 ymlaen...

Beth ga i allan o Lefel 1?

Fe gei di’r un fanteision o’r Ymgysylltiad ynghyd â phrofiad gwaith ac ennill cymhwyster Lefel 1 yn sector dy ddewis. Tra’n ymgymryd â phrofiad gwaith, gall hyn o bosib ddod yn rôl barhaol iti os wnei di ddefnyddio’r sgiliau a enillwyd a pharhau i’w datblygu nhw.

Beth sy’n digwydd ar y rhaglen Lefel 1?

Mae Lefel 1 fel Ymgysylltiad; fodd bynnag, tra’n gweithio ar leoliad gwaith mewn sector o dy ddewis, fe fyddi di’n ennill cymhwyster Lefel 1.

A fydda i’n cael fy nhalu?

Byddi, fe fyddi di’n derbyn lwfans o £50.00 yr wythnos o fynychu 5 niwrnod yr wythnos.

Hefyd, fe gei di hawlio am gostau teithio dros £3.00 yr wythnos a chostau gofal plant os yn berthnasol.

CV

Ysgrifennu CV

Team building

Adeiladu Tim

Job search

Chwilio am Swyddi

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Hyfforddeiaeth cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Hyfforddeiaeth a chanfod mwy.