Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaethau yn ffordd wych o gychwyn gyrfa os ydych rhwng 16-18 oed a heb fod mewn gwaith nac addysg. Rydyn ni’n sefydlu hyfforddiant profiad gwaith go iawn ichi mewn amgylchfyd realistig y byd mawr. Gyda’n cefnogaeth a’n harweiniad, mae ganddoch chi bopeth i gamu i mewn i’r yrfa o’ch dewis.

Beth yw HYFFORDDEIAETH?

Hyfforddeiaeth ydy rhaglen fer sy’n rhoi’r sgiliau angenrheidiol i bobl ifanc ddechrau eu gyrfa. Dyma’r paratoad perffaith at addysg bellach, Prentisiaeth neu gyflogaeth.

Mae tair rhan ynghlwm â hyn:

Paratoi at Waith - Hyfforddiant ymarferol i’ch rhoi ar ben ffordd i weithio yn eich maes dewisol.

Lleoliad Gwaith - Lleoliad profiad gwaith o’r safon uchaf gyda chyflogwr go iawn i ddatblygu pobl ifanc yn eu busnes.

Datblygu Sgiliau - Os oes arnoch angen - i sicrhau’r sylfeini na chafodd eu cwblhau yn yr Ysgol.

PAM CWBLHAU HYFFORDDEIAETH?

Mae hyn fel arfer er mwyn cyfarfod â’r gofynion ar gyfer cyflogaeth neu Brentisiaeth cyn gwneud cais. Gyda hyfforddeiaeth, mae disgwyliadau’n cael eu gosod ar y lefel iawn, sy’n golygu deall yr hyn sydd dal angen gweithio arno.

Ar bob cam rydyn ni’n eich cefnogi gyda phethau megis chwilio am swydd, sgwennu CV, ceisiadau am swydd, paratoi at gyfweliad, datblygiad personol, proffesiynol a gyrfaol.

Fe fyddwch yn ymuno â grŵp o’ch cyfoedion, pob un hefyd yn awyddus i gamu ‘mlaen. Psssssst ... mae pobl wedi adrodd nôl yn aml fod hyfforddeiaethau’n hwyl!

DYMA BE’ GEWCH CHI ALLAN OHONO

Llwythi! Dyma rai enghreifftiau: Profiad gwaith go iawn i roi ar eich CV (a gwella’r CV), lwfans wythnosol, BTEC mewn Sgiliau Gwaith, cymwysterau hanfodol mewn mathemateg a Saesneg (os oes angen), hyfforddiant gyrfaol proffesiynol, ffrindiau newydd ac, yn bwysicach fyth, mwy o hyder i’ch galluogi i weld y ffordd ymlaen.

CV

CV Writing

Team building

Team Building

Job search

Job Search

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Hyfforddeiaeth cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Hyfforddeiaeth a chanfod mwy.