Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

POBL SY'N EDRYCH AM BROFIAD GWAITH

Gall mentro’n ôl i fyd cyflogaeth fod yn fodd i newid bywyd. O ran eich busnes, fe fyddai pâr arall o ddwylo yn ddefnyddiol iawn a gall syniadau a phersbectif newydd fod yn gaffaeliad annisgwyl.

TACLO DIWEITHDRA

Ar hyn o bryd, mae degau o filoedd o bobl yng Nghymru wrthi’n brysur yn chwilio am waith. Rydyn ni’n gweithio gyda nifer ohonyn nhw yn ein cymunedau lleol. Yn y farchnad swyddi ddigon anodd sydd ohoni, un o’r pethau allweddol i’n helpu ni i’w helpu nhw ydy dychwelyd i rythm ac arferiad bod yn ôl mewn gwaith.

Unwaith y bydd person di-waith yn dychwelyd i’r gweithle, gall nifer o bethau gwych ddigwydd:

  • Gall roi hwb i’r hyder bron ar unwaith

  • Mae sgiliau’n datblygu’n gyflym

  • Personoliaethau’n tyfu

  • Pobl yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a dechrau adlewyrchu hynny yn eu gwaith

MAE PROFIAD YN CYFRI

Os fuoch chi ‘rioed yn chwilio am waith, fe wyddoch chi mae un o’r pethau cyntaf sy’n codi mewn cyfweliad ydy cyflogaeth ddiweddar. I rai pobl, mae bod â bwlch yn y rhan honno o’r cais yn gallu bod yn faen tramgwydd rhwystredig o ran ceisio sicrhau cyflogaeth.

SUT Y GALL EICH BUSNES ELWA

Ar unrhyw adeg, rydyn ni’n gweithio gyda nifer dda o bobl ar wahanol gamau o’u gyrfaoedd a’u llwybrau’n chwilio am waith. Un o’r pethau pwysicaf ydy bod â chyflogwyr sy’n gallu cynnig profiad gwaith.

Dydy hi ddim yn fater o roi a rhoi o un ochr. Mae profiad gwaith a gwaith gwirfoddol yn gweithio’r ddwy ffordd. Mae ein hymgeiswyr yn edrych yn frwd am gyfleoedd i gyfrannu eto. Mae hi’n deimlad hyfryd i gwblhau diwrnod da o waith, ac mae ychydig o weithgarwch, meithrin diddordeb mewn gyrfa, yn fodd i adnewyddu gyrfa a gosod pobl yn ôl ar y llwybr iawn yn eu bywydau.

Fel busnes neu gyflogwr, gall cynnig profiad gwaith a lleoliadau gwirfoddol, waeth beth ydy eu hyd (mae ein lleoliadau profiad gwaith yn amrywio o ychydig ddyddiau hyd at rai misoedd), ddarparu hwb i chithau hefyd.

Dyma rai manteision o gynnig lleoliadau gwaith gwirfoddol:

  • Ffordd wych o sicrhau pâr arall o ddwylo i gyfrannu tuag at brosiect neu fenter
  • Dod i nabod staff cyn unrhyw gyfweliad
  • Lleihau costau recriwtio, mae llawer o ymgeiswyr ar gael yn barhaol
  • Helpu eich staff presennol gyda phrofiad hyfforddi a mentora
  • Cyfraniad ardderchog i’r cymunedau rydych yn eu gwasanaethu

MAE’N GWEITHIO I BAWB SY’N CYMRYD RHAN

Wedi’n sefydlu am dros 30 mlynedd, rydyn ni wedi gweithio gyda channoedd o bobl sy’n chwilio am waith a channoedd o gyflogwyr sy’n chwilio i lenwi swyddi.

Ar hyn o bryd, i enwi ond rhai, rydyn ni’n gweithio gyda chyflogwyr megis Tesco, Sefydliad y Galon a Debenhams. Mae pob un ohonyn nhw’n ein defnyddio i gael hyd i bobl a all fod yn addas yn yr hirdymor ac mae lleoliadau profiad gwaith yn ffordd arbennig o ganfod os ydyn nhw’n gweddu.

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Prentisiaethau cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Prentisiaethau a chanfod mwy.