Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

CYNLLUN KICKSTART

Mae’r Cynllun Kickstart yn fuddsoddiad o £2b gan lywodraeth i greu lleoliadau swyddi 6-mis ar gyfer rhai rhwng 16-24 oed, sydd mewn peryg o fod yn ddiwaith oherwydd y pandemig. I fusnesau, mae hyn yn golygu y gallwch gymryd staff newydd a’r llywodraeth fydd yn ysgwyddo’r gost ar y cyfan.

BETH YW E?

Dan Gynllun Kickstart, mae’r llywodraeth yn annog pob cyflogwr, pa bynnag eu maint, i greu lleoliadau gwaith 6 mis ar gyfer nifer agored o bobl ifanc rhwng 16-24 oed. Yn gyfnewid am hyn, bydd y llywodraeth yn talu cyfran sylweddol o’r costau, gan gynnwys:

  • 100% o’r isafswm cyflog cenedlaethol (neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol, yn dibynnu ar oedran y person dan sylw) am 25 awr yr wythnos am gyfanswm o 6 mis
  • Cyfraniadau yswiriant cenedlaethol cyflogwyr.
  • Isafswm cyfraniadau cofrestru awtomatig cyflogwyr.

Os ydych chi’n gyflogwr fase’n falch o’r help ac yn fodlon gwella cyflogadwyedd y person rydych am ei gyflogi, yna bydd pawb er eu hennill.

A fedrwch chi greu lleiafswm o 30 lleoliad gwaith? Os felly, cewch wneud cais uniongyrchol at yr Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh).

A fedrwch chi ddarparu rhwng 1-29 o leoliadau? Os felly, fe hoffai’r llywodraeth ichi ddefnyddio’r llwybrau Kickstart penodedig, cyrff a fydd yn gweithredu ar eich rhan i ddidoli ceisiadau a’u cyflwyno i’r AGPh. Yn ffodus, mae Hyfforddiant Gogledd Cymru yn un o’r llwybrau Kickstart. Nid yn unig y medrwn ni lunio eich cais, ond hefyd darparu’r gefnogaeth gofleidiol angenrheidiol i’ch helpu chi i helpu’r bobl sydd ar leoliad i sicrhau cyflogaeth hirdymor.

Pa Gynlluniau kickstart sydd ar gael?

Yma yn Hyfforddiant Gogledd Cymru, mae gennym swyddi gwag kickstart ar gael.

Os ydych chi'n 16-24 oed ac ar Gredyd Cynhwysol, bydd cyfle cychwynnol i chi!

Byddwn yn darparu ein cefnogaeth trwy:

  • Hyfforddiant hanfodol llawn yn y gweithle
  • Hyfforddiant datblygiad personol dewisol
  • Hyfforddiant cyflogadwyedd craidd
  • A chefnogaeth gymysg lawn

Kickstart Placements Available

Reviews


Dyma rai adolygiadau gan gwpl o gyflogwyr ar leoliad Kickstart yma yn Hyfforddiant Gogledd Cymru

Mae Holly Hughes yn Weinyddwr Kickstart ac mae'n nodi:

I would say that the kickstart scheme is a great way of getting 18 to 24 year olds back into the workplace and gets you prepared for different roles of work. If a company is with kickstart and you like that specific role all you have to do is apply and hope to get the job and if successful you stay there for 6 months and of course hope you get a full-time job with them but if sadly not, successful it gives you work experience for the next role you would like to do

Mae Charley Homer yn Gydlynydd Marchnata Kickstart wedi'i leoli ym Mae Colwyn ac mae'n nodi:

The Kickstart scheme is brilliant. I had been in Universal Credit for several years while finishing my education, and I was applying for jobs day in and day out. I got nowhere because the jobs I was interested it required experience which I had not got but only academic experience. When I seen the work placement opportunity, I jumped to it because it had a whole load of benefits for my experience and my future. I totally recommend this scheme 100%’

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Kickstart cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Kickstart a chanfod mwy.