Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

TWF SWYDDI CYMRU

Am gefnogi pobl ifanc yng Nghymru trwy roi cyfle iddyn nhw gael gwaith? Mae’r rhaglen hon wedi’i sefydlu i’ch galluogi i wneud hynny. Gyda chymorth ariannol tuag at gyflog person ifanc, mae’n gyfle gwych i gymryd risg isel ar seren posib y dyfodol i’ch cwmni.

BETH YDY TWF SWYDDI CYMRU?

Os ydych chi wedi bod yn ystyried cyfle busnes newydd, cynllun ehangu neu arallgyfeirio, yna mae Twf Swyddi Cymru’n darparu egni o’r newydd i danio eich syniadau.

Cymerwch berson ifanc di-waith ac fe wnaiff Llywodraeth Cymru helpu cwrdd â hyd at 50% o’r gost am y 6 mis cyntaf ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer eu hoed, neu Gyflog Byw Cenedlaethol os yn gymwys.

MANTEISION BUSNES

 • Fe gewch gyfraniad o hyd at 50% tuag at gyflogau’r person ifanc byddwch yn ei gyflogi, wedi’i dalu ganddon ni, am 6 mis.

 • Caiff eich swydd wag ei hysbysebu i bobl ifanc egnïol, brwdfrydig, sydd wedi’u hymrwymo ac yn barod am waith.

 • Fe gewch gefnogaeth recriwtio rhad ac am ddim.

 • Fe fyddwch yn darparu cyfle gwerthfawr i berson ifanc i roi cychwyn ar eu gyrfa..

PA GEFNOGAETH GEWCH CHI?

Mae recriwtio staff newydd yn hawlio amser ac ymrwymiad. Fe gewch gefnogaeth lawn gyda’ch recriwtio, gan eich rhyddhau i ganolbwyntio ar gael y gorau allan o’ch cyflogai newydd o’r diwrnod cyntaf.

Fe wnawn ni weithio gyda chi pob cam o’r ffordd, gan sicrhau ein bod yn cyfathrebu â chi trwy gydol y broses.

Fel rhan o’r gwasanaeth, fe wnawn ni:

 • Cwblhau’r holl ffurflenni angenrheidiol gyda chi

 • Eich cefnogi gyda hysbysebu ar gyfer eich swydd wag

 • Cynorthwyo gyda threfnu cyfweliad

 • Darparu arweiniad ar hyfforddiant a all fod ar gael i’ch dechreuwr newydd

EICH YMRWYMIAD

Yn gyfnewid am gyfraniad o hyd at 50% tuag at gyflog eich cyflogai newydd, a helpu cael hyd i’r ymgeisydd mwyaf addas, dyma’r gwarantau rydyn ni’n gofyn ganddoch chi.

 • Mae’n rhaid i’r person ifanc gael ei gyflogi am rhwng 25 a 40 awr yr wythnos a bod ar gontract am leiafswm o 6 mis.

 • Mae’n rhaid i bob swydd sy’n cael ei greu fod yn ychwanegol at anghenion presennol eich gweithlu. Fedrwch chi ddim llenwi safle sydd eisoes wedi’i hysbysebu, na chreu swydd i lenwi am salwch neu absenoldeb mamolaeth.

 • Dylai pob swydd sy’n cael ei greu fod yn gynaliadwy ac fe ddylech ymrwymo i gadw eich cyflogai y tu hwnt i’r cyfnod 6 mis. Peidiwch ag anghofio, os ydyn nhw wedi gwneud digon o argraff arnoch chi i haeddu swydd lawn-amser, meddyliwch beth allen nhw’i gyflawni i’ch busnes gyda hyfforddiant a chefnogaeth sgiliau pellach - er enghraifft, prentisiaeth.

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Prentisiaethau cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Prentisiaethau a chanfod mwy.