Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

CYMHELLIAD ARIANNOL, GRANTIAU A CHEFNOGAETH ARIANNOL

I gefnogi busnesau, mae ystod o gronfeydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ar gael i ddelio â phopeth o hyfforddiant, talu cyflogau i gymhelliant ariannol i hyrwyddo twf. Edrychwch ar ein ystod o gynlluniau sydd â chymorth ariannol y gallwch hawlio.

TWF SWYDDI CYMRU – 50% O GOSTAU CYFLOGAETH

Cymerwch berson ifanc di- waith ac fe wnaiff Llywodraeth Cymru eich helpu i gwrdd â hyd at 50% o’r gost am y 6 mis cyntaf ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer eu hoed, neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol, os yn gymwys

Mwy o Fanylion am Twf Swyddi Cymru

CYNLLUN KICKSTART - 100% O GOSTAU CYFLOGAETH

Gall cyflogwyr o bob sector a phob maint wneud cais am gyllid i gyflenwi:

  • 100% o’r isafswm cyflog cenedlaethol (neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol, yn dibynnu ar oedran y person) am 25 awr yr wythnos am gyfanswm o 6 mis.

  • Cyfraniadau yswiriant cenedlaethol cyflogwyr

  • Isafswm cyfraniadau cofrestru awtomatig cyflogwyr

Mwy o Fanylion am y Cynllun Kickstart

£4,000 CYMHELLIAD RECRIWTIO

Ar hyn o bryd, fel rhan o gynllun swyddi’r Llywodraeth, mae cymhelliad ariannol ar gael i gyflogwyr i hyrwyddo hurio prentisiaid. Mae’r grantiau hyn yn amrywio rhwng £1,000 a £4,000 i bob prentis, yn dibynnu ar oed a’r oriau a weithir. Yn ogystal â hyn, mae cymhelliad ychwanegol o £1,500 ar gyfer recriwtio prentis gydag anabledd.

Mwy o fanylion am gymelliadau Recriwtio Prentisiaid

CYRSIAU HYFFORDDI RHAD AC AM DDIM I GYFLOGEION

O’u cwblhau fel rhan o Brentisiaeth, gellir cynnig NVQs a diplomas yn rhad ac am ddim i’r dysgwr a’r cyflogwr, gyda’r holl broses gyllido’n cael ei ddelio ganddon ni.

Mwy o fanylion am Gyrsiau Hyfforddi a Gyllidir i staff cyflogedig

Rhestr lawn o gyrsiau sy’n cael eu cyllido trwy Brentisiaethau

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Prentisiaethau cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Prentisiaethau a chanfod mwy.